Close

ZASADY WSPÓŁPRACY:

Swoją ofertę Kancelaria Brokerska TASK Spółka z o. o. realizuje poprzez: Analizę dotychczasowych warunków ubezpieczenia –merytoryczna kontrola poprawności zawartych ubezpieczeń w zakresie ochrony ubezpieczeniowej, wysokości składek oraz analiza przebiegu szkodowości w firmie.

Identyfikację i ocenę zagrożeń (ryzyk) związanych z działalnością przedsiębiorstwa sporządzenie audytu bezpieczeństwa zakładu.

Przygotowanie kompleksowych, autorskich programów ubezpieczeń przy uwzględnieniu najkorzystniejszych warunków dla klienta. Etap ten obejmuje podjecie wspólnie z klientem decyzji określającej w jakim zakresie ryzyko zostanie przeniesione poprzez ubezpieczenie na towarzystwo ubezpieczeniowe, a w jakim zachowane na udziale własnym oraz jakie środki prewencyjne mogą zostać zastosowane celem jego minimalizacji.

Negocjacje z zakładami ubezpieczeń. Przeprowadzenie w imieniu klienta, działając w oparciu o udzielone pełnomocnictwo postępowania ofertowego lub przetargowego celem wyłonienia ubezpieczyciela lub grupy ubezpieczycieli, zapewniających realizację opracowanego programu, negocjowanie korzystnych warunków ubezpieczenia oraz wysokości składki. Jeżeli klient jest instytucją wobec której zastosowanie ma Ustawa o „Prawo zamówień publicznych” – monitorowanie ustawodawstwa i orzecznictwa w tej dziedzinie, nadzorowanie przeprowadzanych postępowań, przygotowanie stosownych dokumentów oraz udział w czynnościach komisji przetargowych. Efektem pracy brokera jest ostateczne ustalenie treści umów ubezpieczenia, warunków (klauzul) szczególnych oraz doprowadzenie do zawarcia umów ubezpieczenia z wybranym przez klienta zakładem ubezpieczeń lub grupą ubezpieczycieli. Wnioskowanie do zakładów ubezpieczeń o zawarcie umów ubezpieczenia, następnie weryfikacja treści umów w odniesieniu do wniosków, uzgadnianie sposobu realizacji płatności oraz komunikowanie się zakładu ubezpieczeń z klientem.

Doprowadzenie do zawarcia umowy ubezpieczenia. Sprawdzenie wystawionych przez zakład ubezpieczeń dokumentów ubezpieczeniowych pod kątem ich poprawności i zgodności ze złożoną i zaakceptowaną ofertą ubezpieczeniową.

Bieżące monitorowanie i stały nadzór nad funkcjonowaniem programu ubezpieczeniowego. W tym zakresie monitorujemy ryzyko naszego klienta, obserwując wszelkie zmiany mogące mieć wpływ na zakres i jakość tego ryzyka, negocjujemy, wprowadzamy konieczne modyfikacje ochrony.

Nadzór nad przebiegiem likwidacji szkód. W przypadku powstania szkody przyjmujemy zgłoszenie przekazując je dalej zakładowi ubezpieczeń, wskazujemy klientowi tryb postępowania likwidacyjnego i monitorujemy czynności likwidacyjne zakładu ubezpieczeniowego poprzez organizację terminu i warunków oględzin uszkodzonego mienia, nadzór nad terminową i pełną wypłatą odszkodowań, przejęcie korespondencji interwencyjnej.

Badanie i ocena jakości dostępnych na rynku usług ubezpieczeniowych i finansowych pod kątem ich przydatności dla klienta. Stale monitorujemy rynek ubezpieczeniowy oraz sytuację branży w której operuje nasz klient ze szczegółowym uwzględnieniem szkodliwości.

Pomoc prawna w sprawach dotyczących ubezpieczeń, wykonywanie ekspertyz, sporządzanie opinii.

KORZYŚCI:

  • Możliwość dochodzenia roszczeń od brokera w przypadku strat, które mogą powstać na skutek niewłaściwego wykonania obowiązków brokera. Zgodnie z charakterem umowy brokerskiej broker ponosi odpowiedzialność za błędy w sztuce narażające klienta na szkody z tytułu źle zawartych ubezpieczeń, lub ulokowanie ich w zakładach ubezpieczeń które nie są w stanie wywiązać się z zawartych umów ubezpieczenia wskutek złej kondycji finansowej. Konsekwencje błędów popełnionych przy zawarciu umowy ubezpieczenia bez pośrednictwa brokera ponosi wyłącznie klient.
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej brokera stanowi realną finansową ochronę i zabezpieczenie klienta przed ewentualnymi stratami spowodowanymi z winy brokera.
  • Możliwość współpracy z ubezpieczeniowcem – profesjonalistą, który reprezentuje interesy klienta.
  • Wynagrodzenia w formie kurtażu brokerskiego wypłaca brokerowi zakład ubezpieczeń. Kurtaż nie podwyższa wysokości składki gdyż stanowi stały element kosztów zakładu ubezpieczeń uwzględniony w każdej składce niezależnie od sposobu jego naliczania.