Close

1. Klauzula informacyjna Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 Kwietnia 2016 roku (dalej RODO) informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej „Dane Osobowe”) jest KANCELARIA BROKERSKA TASK SP. Z O.O. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Kurta Aldera 44. (Administrator) Z Administratorem można kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby Administratora, elektronicznie poprzez adres e-mail: biuro@broker-task.pl, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

2. Podstawy prawne i cele przetwarzania danych Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o jedną z poniższych podstaw prawnych:
a) Zobowiązania umowne na podstawie z art. 6 ust. 1 lit.
b) RODO, w tym: świadczenia przez Administratora na Pana/Pani rzecz czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego i podejmowania wszystkich niezbędnych dla tego celu działań zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem. Obowiązek prawny na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
c) RODO: Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisów rachunkowości i podatkowych, przepisów unijnych i krajowych obowiązujących w działalności Administratora danych, w tym:
•Ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym;
•Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;
•Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym;
• Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych;
•Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym oraz rozporządzeń wykonawczych do ww. ustaw i aktów międzynarodowych.

3. Informacja o obowiązku podania danych i skutkach ich niepodania Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość podjęcia współpracy i brak możliwości wykonania czynności wskazanych w pkt 2 b) niniejszej klauzuli

4. Przechowywanie danych: Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa i obowiązującej umowy. W zakresie, gdy podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda, dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej wycofania. Podanie przez Panią/Pana danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe i niezbędne do zawarcia i wykonywania umów w zakresie działalności regulowanej Administratora danych.

5. Odbiorcy danych Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane Towarzystwom Ubezpieczeniowym Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być również kontrahenci Administratora danych w zakresie obsługi roszczeń, doradztwa technicznego i IT, usług pocztowych i operacyjnych, świadczenia usług księgowych.

6. Profilowanie. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

7. Prawa osoby, której dane dotyczą: Przysługuje Pani/Panu prawo do:
• dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
• sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych
• prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych
• wycofania zgody w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych do którego dane kontaktowe zostały wskazane wyżej. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych, w sposób i trybie określonym w przepisach RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie tychże danych narusza ww. przepisy.