Close

Korzyści

  • Możliwość dochodzenia roszczeń od brokera w przypadku strat, które mogą powstać na skutek niewłaściwego wykonania obowiązków brokera. Zgodnie z charakterem umowy brokerskiej broker ponosi odpowiedzialność za błędy w sztuce narażające klienta na szkody z tytułu źle zawartych ubezpieczeń, lub ulokowanie ich w zakładach ubezpieczeń które nie są w stanie wywiązać się z zawartych umów ubezpieczenia wskutek złej kondycji finansowej. Konsekwencje błędów popełnionych przy zawarciu umowy ubezpieczenia bez pośrednictwa brokera ponosi wyłącznie klient.

  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej brokera stanowi realną finansową ochronę i zabezpieczenie klienta przed ewentualnymi stratami spowodowanymi z winy brokera.

  • Możliwość współpracy z ubezpieczeniowcem – profesjonalistą, który reprezentuje interesy klienta.

  • Wynagrodzenia w formie kurtażu brokerskiego wypłaca brokerowi zakład ubezpieczeń. Kurtaż nie podwyższa wysokości składki gdyż stanowi stały element kosztów zakładu ubezpieczeń uwzględniony w każdej składce niezależnie od sposobu jego naliczania.

Bezpieczeństwo naszego klienta i przyjazna atmosfera współpracy to wyznaczniki naszego sukcesu.